Drukuj

program regionalny1czysty zysk2fundusz rozwoju regionalnego3

 

 

 

 

 

Powiat Ostródzki przygotował i złożył aż 3 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 , Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Złożone projekty to:
1. RPWM.04.03.01-28- 0015/17 - „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Kościuszki 2 w Ostródzie”. Wartość projektu: 1 672 955,33 zł
2. RPWM.04.03.01-28-0016/17 – „Termomodernizacja budynków szpitala powiatowego w Ostródzie”. Wartość projektu: 2 948 010,50 zł
3. RPWM.04.03.01-28-0017/17 - „Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego”. Wartość projektu: 3 253 305,33 zł
Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na lipiec 2017 r. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1395/poddzialanie-431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych
Opracowanie: Monika Matusiak