Drukuj

konkursZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. informacje dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację tych zadań dostępne są na stronie internetowej www.cup-ostroda.pl zakładka aktualności, w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, budynek Centrum UżytecznościPublicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, p. 213.

Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraztryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego terminzawarte są w ogłoszeniu stanowiący załącznik. Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 16.05.2017 r., o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).
 
Ogłoszenie o konkursie ofert
Wzór Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
 
Autor informacji: Beata Stefańska