Drukuj

frontZespół ds. opracowania Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego zaakceptował cele strategiczne podczas spotkania, które odbyło się 11 stycznia 2016 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Tematem spotkania było przedstawienie opracowanych celów strategicznych, określonych na podstawie wyników spotkań środowiskowych wypracowanych podczas Forum Oświatowego.

 
 
 
Zaakceptowano niżej wymienione cele:

1. Wzbogacanie oferty kształcenia zawodowego poprzez doposażenie bazy, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w okresie nauki oraz utrzymywanie z pracodawcami relacji pozwalających uczniom na zdobywanie umiejętności i praktyki w zawodach dających miejsca pracy;
2.  Prowadzenie pracy z uczniami w sposób wspierający rozwój ich kompetencji społecznych;
3. Nauczanie języków obcych pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do skutecznej komunikacji w środowisku obcojęzycznym;
4. Zapewnienie wysokiej jakości wiedzy ogólnej i zawodowej poprzez systematyczne wprowadzanie do praktyki efektywniejszych metod pracy z uczniem oraz stopniową specjalizację poszczególnych szkół i placówek;
5. Wspieranie przygotowania uczniów do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich w umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia własnych spraw;
6. Budowanie w uczniach własnej wartości oraz wspomaganie rozwoju osobistego w zakresie kształtowania postaw, systemu wartości i zainteresowań.
 

Data upowszechnienia tekstu: 11.01.2016 r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Arkadiusz Krajzewicz
Autor zdjęć: Arkadiusz Krajzewicz