Drukuj
bip malyStarosta Ostródzki
Funkcję Starosty Ostródzkiego sprawuje - Andrzej Wiczkowski
 
Telefon: Sekretariat, pokój 218, tel. (89) 642 98 47, Fax. (89) 642 98 17
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do wyłącznej kompetencji Starosty należy:
 1. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Starostwa,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa oraz jego pracowników,
 5. koordynowanie i kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 7. udzielanie odpowiedzi na zapytania posłów i senatorów,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. wydawanie zarządzeń,
 11. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i upoważnianie innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu tych decyzji,
 12. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego wynikających z odrębnych przepisów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa oraz uchwały Rady i Zarządu.

 
bip malyWicestarosta
Funkcję Wicestarosty sprawuje - Kacprzyk Jan
 
Telefon: Sekretariat, pokój 218, tel. (89) 642 98 47, Fax. (89) 642 98 17
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 1. W sytuacji, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.
 2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania Starosty z wyjątkiem zadania określonego w § 17 pkt 11. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
 3. Pod bezpośrednim nadzorem Wicestarosty pozostają:
  1. Wydział Komunikacji i Transportu,
  2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
  4. Wydział Budownictwa i Architektury.
 4. Wicestarosta wykonuje wyznaczone przez Starostę zadania, zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Powiatu oraz koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów.

 
bip malySkarbnik Powiatu
Funkcję Skarbnika Powiatu sprawuje - Bożena Szewczyk

Telefon: pokój 230, (0-89) 642 98 10, fax: (0-89) 642 98 17
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
  3. nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
  6. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu.
  7. opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
  8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
  9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.
 2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.