Drukuj
 bip maly WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INWESTYCJI 

 GŁÓWNE ZADANIA:

 • wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 • stwierdzanie wygaśnięcia, uchylenie lub zmiana pozwolenia na budowę,
 • wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych,
 • wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na inną osobę,
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydawanie dzienników budów,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie zadań samorządowych,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i ich wyposażeniu technicznym,
 • stwierdzenia w formie zaświadczenia spełnienia wymagań dotyczących samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • prowadzenie postępowania w zakresie przekwaterowania lokatorów z lokali mieszkalnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • opracowanie Powiatowego Programu Ochrony nad Zabytkami
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej na terenie zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych,
 • wnioskowanie o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego,
 • prowadzenie kart informacyjnych o obiektach mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • przygotowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • opracowywanie planów remontów w obiektach będących własnością Powiatu,
 • systematyczne prowadzenie przeglądów technicznych w obiektach Powiatu,
 • przygotowywanie procesu inwestycyjnego (dokumentacja techniczna, dokumenty formalno – prawne, nadzór),
 • prowadzenie i rozliczanie inwestycji powiatowych oraz koordynowanie prac remontowych w obiektach Powiatu,
 • kosztorysowanie inwestycji i remontów w jednostkach powiatu
 • przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich na inwestycjach prowadzonych przez Powiat,
 • współpraca z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych w zakresie opracowywania wniosków o środki zewnętrzne na inwestycje.

 WYKAZ PRACOWNIKÓW:

 • Stec Bogusław - 642 98 41 - Naczelnik Wydziału - pok. 421
 • Myśliński Marek - 642 98 04 - Inspektor - pok. 419
 • Ruciński Daniel - 642 98 18 - Inspektor - pok. 436
 • Grotowski Aleksander - 642 98 18 - Inspektor - pok. 436
 • Chojnacka Klaudia - 642 98 18 - Podinspektor - pok. 436