Drukuj

logo rpoZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Miejsce składania wniosku: Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.
 
Termin składania wniosków: od 31.08.2016 do 28.09.2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.
 
Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
•   Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach, jako samodzielny projekt lub wraz z wymianą i/lub  modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
•   Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
•   Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
•   Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
•   Audyt energetyczny (jako element projektu).
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.
 
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/767/dzialanie-42-efektywnosc-energetyczna-i-wykorzystanie-oze-w-msp
 
Źródło informacji: Piotr Szerszeń