Drukuj

frontW sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku, 19 czerwca br. podpisana została umowa na dofinansowanie „Przebudowy ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę parafowali: Wicestarosta - Edmund Winnicki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Sławomir Sadowski.

Łączny koszt inwestycji to 1 839 675,66 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 697 258,66 zł, a wkład własny Gminy Miłakowo - 232 420,00 zł. Pozostałą kwotę - 909 997,00 zł. - 50% wartości inwestycji pozyskano jako dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 
Na odcinku o długości 838 m zostanie sfrezowana i wzmocniona nawierzchnia drogi o docelowej szerokości jezdni wynoszącej 6 metrów. W ramach realizacji inwestycji zostanie przebudowanych również 5 skrzyżowań z drogami gminnymi, 2 zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe. Na chodnikach ułożona zostanie nowa kostka, a także wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy odprowadzania wód gruntowych zmodernizowana zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa wraz z udrożnieniem przydrożnych rowów melioracyjnych.
 
Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 28 września 2018 r.
 
Celem Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym.
 
Tekst: Agnieszka Staniszewska
Adiustacja: Błażej Banaszkiewicz
Foto: Izabela Szpakowska
 
1
1