Drukuj

frontW Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, 26 listopada 2019 r., odbyło się seminarium dotyczące wdrażania modelu „Bezpieczna przyszłość osób z NI”. Seminarium zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Ostródzie. Tematem przewodnim były kwestie związane z funkcjonowaniem projektu ”Bezpieczna Przyszłość...” oraz wyzwania i wizje dalszych działań. W seminarium udział wzięły osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzice, oraz członkowie koalicji: przedstawiciele MOPS, GOPS, PCPR, kadra kierownicza PSONI Koło w Ostródzie, radna powiatu ostródzkiego - Jolanta Dakowska, radna miasta Ostródy - Agnieszka Karłowicz, oraz reprezentanci PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski.

Gośćmi seminarium byli także przedstawiciele Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Nie zabrakło także mediów, pojawił się między innymi dziennikarz Meloradia, Marek Apel.

Wśród tematów podejmowanych podczas seminarium dominowały:
  • rola współpracy i koordynacji usług na poziomie lokalnym - instytucji, organizacji, firm, grup - wokół rodzin i osób z NI,
  • kwestie zabezpieczenia prawnego, specyfika pobytów w Domach Pomocy Społecznej.
Omówiono także dotychczasowe osiągnięcia w procesie realizacji projektu Bezpieczna przyszłość w Ostródzie i innych miejscach testowania.
Debata dotyczyła również Koalicji Sojuszników - dobrowolnego porozumienia zawartego pomiędzy instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i stowarzyszeniami mieszkańców, grupami nieformalnymi, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi w celu wypracowania zintegrowanego systemu wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w społeczności lokalnej w kierunku bezpiecznej przyszłości.

„Było to interesujące i owocne seminarium, skupiające ciekawych uczestników” – powiedziała Sylwia Ciszewska – specjalista ds. kręgów wsparcia w Ostródzie - „Tego rodzaju inicjatywy i spotkania są potrzebne, by móc podsumować pewne działania oraz zidentyfikować potrzeby na najbliższe lata. Kolejną zaletą seminarium jest przyciąganie innych instytucji pozarządowych i stowarzyszeń. Mamy nadzieję, że goście listopadowej debaty – Stowarzyszenie Syloe oraz ESWIP wkrótce dołączą do naszej Koalicji Sojuszników” – dodała.

„Bezpieczna przyszłość osób z NI” to innowacyjny w skali kraju model środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania. Ma on na celu wypracowanie rozwiązań mających zabezpieczyć prawnie i finansowo osobę z niepełnosprawnością intelektualną, gdy z przyczyn naturalnych straci ona oparcie w rodzinie. Jego główną część składową stanowi idea Kręgów Wsparcia – sieci osobistych relacji interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzonych przez jej otoczenie – rodzinę, znajomych czy sąsiadów. Model rozwinął się w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z NI – testowanie modelu, realizowanego w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Model wdrażany jest w 8 społecznościach lokalnych przez Biuro Zarządu Głównego PSONI oraz partnerów centralnych: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, oraz Laboratorium Zmiany Społecznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Operatorem lokalnym projektu jest PSONI Koło w Ostródzie, a jego partnerem jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
 
Żródło informacji i foto: PSONI
Adiustacja: H. Kropidłowski
 
1
1
1