Drukuj

frontW Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, 22 stycznia 2020 r. odbyła się odprawa roczna Powiatowej Komendy Policji w Ostródzie. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia w 2019 r. W odprawie uczestniczył Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, podkreślając wagę minionego, jubileuszowego 2019 roku, jako roku 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Komendant ostródzkich stróżów prawa scharakteryzował wyniki pracy policjantów w omawianym okresie i podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania. Podziękował za kolejny owocny rok służby policjantów i za wsparcie władz samorządowych dla działań i inicjatyw podejmowanych przez policję. Szef ostródzkich policjantów szczególnie wysoko ocenił pracę dzielnicowych, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili blisko 2200 spotkań edukacyjnych z lokalną społecznością o tematyce bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przeprowadzili 38 tysięcy badań na trzeźwość kierujących, co oznacza średnio ponad 100 kontroli dziennie. Z sprawozdania wynika również, że w 2019 r. zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych na drogach naszego powiatu. Podczas służb patrolowych funkcjonariusze przeprowadzili ponad 14 tysięcy interwencji. Oznacza to, że policjanci każdego dnia reagowali na naruszenia prawa średnio 40 razy. Wzrosła również liczba służb na wodzie. Było to możliwe dzięki nowej łodzi zakupionej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i środków rządowych.
Omawiając wyniki pionu kryminalnego nadkom. Marcin Danowski podkreślił, jak ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu pełnią policyjni dochodzeniowcy i policjanci kryminalni. Dzięki ich aktywności, w okresie sprawozdawczym wzrosła ilość zabezpieczonych narkotyków w stosunku do 2018 roku.

Po raporcie podczas odprawy Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski podziękowł policjantom za pracę i dobre wyniki w służbie oraz przekazał na ręce Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie drona o wartości 25 000 zł. Spośród zaproszonych gości głos zabrali ponadto: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko- Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej Jarosław Babalski, Kierownik Biura do Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Andrzej Pęziński, reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marka Gustawa Brzezina.

Następnie uroczyście przekazano pięć pojazdów służbowych, których łączna wartość wynosi ponad 600 000 zł. z czego: 140 000 złotych pochodzi z funduszy samorządowych, a pozostała kwota to środki z rządowego Programu Modernizacji Policji. Pojazdy trafiły do policjantów Posterunku Policji w Stębarku, Posterunku Policji w Miłomłynie, Komisariatu Policji w Morągu, Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz tutejszego Wydziału Kryminalnego.
 
Źródło informacji/foto: www.ostroda.policja.gov.pl
Adjustacja: H. Kropidłowski
Materiał filmowy: Telewizja Mazury

4
4
4