krajobraz pochylnia1 pomost

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pożytku publicznego w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

I. RODZAJ ZADANIA:
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne (Dz. U. Nr 50 poz. 259).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
Wysokość dotacji na prowadzenie zadania od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z możliwością jej zmiany. Przyznana dotacja wypłacana będzie w transzach miesięcznych, kwartalnych których wysokość i zasady płatności określi umowa.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 • zadanie obejmować ma okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w aktami prawnymi.

IV. WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
Złożenie oferty na specjalnym formularzu zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2057) wraz z niezbędną dokumentacją.

Oferta powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania zgodny z w/w aktami prawnymi,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do realizacji zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r., o którym mowa powyżej,
 • informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
V. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
 • ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 • jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji i kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 8.00. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego na ich składanie.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH W ROKU 2018 I 2019 ROKU
W roku 2018 wymienione w ogłoszeniu zadanie realizowane było przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie, dotacja na realizację zadania utrzymana była na dzień ogłoszenia konkursu - 30.000,00 zł. W związku z dużym obłożeniem została zwiększona do kwoty 46.000,00 zł. Dotacja na rok 2019 wynosiła 50.000,00 zł.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.
Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie www.powiat.ostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
 
Załączniki:
 

Źródło informacji: Karolina Kikul

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne:

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.