krajobraz pochylnia1 pomost

transmisja nazywo

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 30 czerwca 2020 r. o godz. 1100 (uległa zmianie godzina rozpoczęcia sesji z godz. 1300 na 1100) w sali nr 112  w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji. 

 

Porządek obrad zawiera:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostródzki i inne organy prowadzące.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.

 

Z uwagi na panującą pandemię, wywołaną koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostródzkiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych do pozostania w domu i oglądania transmisji online z obrad, która będzie dostępna pod adresem: https://livestream.com/accounts/9599868/events/9196408

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo2019logo zpp

 zlot

 WARMIA

Podobne: