Drukuj

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2022Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.0.920 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm ) Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Termin składania ofert: 14 luty 2022 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

 

Załączniki:
Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 20.01.2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022: