Drukuj

urnawyboryNa podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie

skierowany do organizacji pozarządowych określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie

uchwała Zarz.Pow.w spr.ogłoszenia konkursu-PCPR-SP