Drukuj

181x180 herb powiatuStarosta Ostródzki zaprasza Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego i organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej, Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.

Uwagi i opinie można zgłaszać w formie pisemnej w terminie od 30.03.2016 r. do 13.04.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda (liczy się data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Ostródzie). Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Osoba, która dostarczyła tekst: Aleksandra Stelmach

Załącznik:

  1. Regulamin CUP - projekt
  2. Formularz konsultacji społecznych