Drukuj

front 1Uczeń klasy 3t kształcony w zawodzie technik informatyk został finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość. Miłosz Radawiec od dwóch lat przygotowywał się do Olimpiady, którą w tym roku zakończył olbrzymim sukcesem. Został jej laureatem na szczeblu ogólnopolskim, co przekłada się na zwolnienie z egzaminów zawodowych (teoria w EE.08 i EE.09). Po zdanej maturze, zdobyte miejsce daje mu gwarancję przyjęcia na wybraną przez siebie uczelnię spośród wielu kierunków studiów.

 
Olimpiada, do której przygotowuje uczniów mgr Krzysztof Staszan, ma charakter naukowo – techniczny, a jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem działań jest poszerzenie wiedzy i zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, rozwijającym pasję i kształtującym umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.


Autor tekstu i foto: Krzysztof Staszan
Zespół Szkół Licealnych w Morągu
 
1
1