krajobraz pochylnia1 pomost
bip_maly.png WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przedkładanie Zarządowi Powiatu w Ostródzie propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz zmian w budżecie,
 • przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Powiatu, takich jak:
 • opracowywanie zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie projektów umów o realizację usług projektowych i nadzoru inwestorskiego, robót budowlanych oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzgodnień dokumentacji projektowej,
 • zlecanie realizacji dokumentacji projektowej i jej weryfikowanie (w tym dokumentacji obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków),
 • zlecanie wykonania kosztorysów inwestorskich i ich weryfikowanie,
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich, szacowanie wartości robót budowlanych (w tym ustalanie wysokości podatku VAT),
 • bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i zgodnością z zawartymi umowami,
 • przygotowanie oraz dokonywanie odbiorów: częściowych i końcowych robót budowlanych oraz usunięcia usterek w okresie gwarancyjnym,
 • uzyskiwanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów,
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wartości szacunkowej do postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień
 • publicznych, udział w prowadzeniu postępowań i nadzorowanie zgodności wykonania umów z przedmiotem zamówienia opisanym w ofercie,
 • ewidencja udzielanych zamówień publicznych prowadzonych w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • koordynacja działań Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie integracji europejskiej,
 • gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji oraz materiałów otrzymywanych z odpowiednich instytucji unijnych dotyczących działalności samorządów lokalnych,
 • stały udział w procesie kształcenia dotyczącego zagadnień integracyjnych oraz inicjowanie i przekazywanie informacji do samorządów lokalnych oraz grup środowiskowych w Powiecie,
 • gromadzenie danych i monitorowanie prac związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • nadzorowanie i koordynowanie realizowanych programów rozwoju lokalnego oraz współpracy w tym zakresie z innymi komórkami
 • organizacyjnymi starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu,
 • koordynowanie współpracy komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy
 • inwestycyjnych, w szczególności nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych,
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych,
 • inspirowanie i udział w realizacji projektów współfinansowanych z programów pomocowych,
 • współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami skupiającymi przedsiębiorców,
 • współpraca przy organizacji szkoleń i konferencji i innych wydarzen skierowanych do przedsiębiorców Powiatu Ostródzkiego,
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej powiatu o możliwościach finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych dla jednostek
 • organizacyjnych powiatu ostródzkiego, organizacji pozarządowych i firm,
 • prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym umieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej,
 • przygotowywanie rocznych, wieloletnich programów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i składanie sprawozdań Radzie z ich realizacji,
 • współpraca przy organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych,
 • przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym kontrola realizacji umów, rozliczanie merytoryczne i finansowe zadań publicznych,
 • współpraca przy organizacji targów organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu,
 • realizacja zadań, wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie spraw związanych z przygotowaniem
 • procedury wyłonienia organizacji pozarządowej, przygotowania umowy oraz kontroli wykonywania umowy przez organizację pozarządową na
 • zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współdziałanie w zakresie prac Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w tym współpraca przy realizacji projektów wynikających z dokumentów strategicznych,
 • współdziałanie w zakresie administrowania budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej.

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

 • Wilczek Artur - 89 642 98 41 - Naczelnik Wydziału - nr pok. 421
 • Myśliński Marek - 89 642 98 04 - Inspektor - nr pok. 419
 • Jobska Magdalena - 89 642 98 04 - Inspektor - nr pok. 419
 • Matusiak Monika - 89 642 98 32 - Inspektor - nr pok. 436
 • Kopańko-Zalewska Marta -  89 642 98 28 - Inspektor nr pok. 436
 • Szerszeń Piotr - 89 642 98 28 - Inspektor nr pok. 436
 • Rosłoniec Aleksandra - 89 642 98 52 - Inspektor nr pok. 436

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.