krajobraz pochylnia1 pomost
bip malyStarosta Ostródzki
Funkcję Starosty Ostródzkiego sprawuje - Wiczkowski Andrzej
 
Telefon: sekretariat (89) 642 98 47, fax. (89) 642 98 17
 1. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Starostwa,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa oraz jego pracowników,
 5. koordynowanie i kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 7. udzielanie odpowiedzi na zapytania posłów i senatorów,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. wydawanie zarządzeń,
 11. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej i upoważnianie innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu tych decyzji,
 12. wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego wynikających z odrębnych przepisów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla  Starosty przez przepisy prawa oraz uchwały Rady i Zarządu.

 
bip malyWicestarosta
Funkcję Wicestarosty sprawuje - Żynda Krzysztof
 
Telefon: sekretariat (89) 642 98 47, fax. (89) 642 98 17
Pokój nr 218, I piętro
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 1. W sytuacji, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.
 2. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania Starosty z wyjątkiem zadania określonego w § 17 pkt 11. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
 3. Pod bezpośrednim nadzorem Wicestarosty pozostają:
  • Wydział Komunikacji i Transportu,
  • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
  • Wydział Budownictwa i Architektury.
 4. Wicestarosta wykonuje wyznaczone przez Starostę zadania, zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie roblemów wynikających z zadań Powiatu oraz koordynuje i kontroluje działalność podporządkowanych Wydziałów.

 
bip malySekretarz Powiatu
Funkcję Sekretarza Powiatu sprawuje - Koszczał Jolanta
 
Telefon: (89) 642 98 45, fax: (89) 642 98 17
Pokój nr 201, I piętro
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  • organizowanie przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie,
  • organizowanie działalności kontrolnej w Starostwie,
  • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Zarządu.
  • koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Powiatu i Starosty,
  • koordynowanie opracowywania projektów regulaminów,
  • koordynowanie opracowywania projektów podziału wydziałów, referatów i biur na stanowiska pracy,
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • przedkładanie Staroście propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Starostwie,
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządu,
  • koordynowanie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych i kadrowych,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w zakresie ustalonym przez Starostę,
  • koordynowanie prac remontowych w Starostwie,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zakupu wyposażenia i materiałów biurowych,
  • koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Starosty.
 3. Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza pozostaje Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr

 
bip malySkarbnik Powiatu
Funkcję Skarbnika Powiatu sprawuje - Żynda Hanna

Telefon: (0-89) 642 98 10, fax: (0-89) 642 98 17
Pokój nr 230, I piętro
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,
  • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu Powiatu,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu.
  • opiniowanie projektów aktów prawnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i kontroli finansowej,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.
 2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego.

 

 

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

super powiat3

logo2019logo zpp Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

 

Pliki cookies i Polityka Prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.